Artikel 1: Definities

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot verkoop, levering en verhuur van goederen en het verrichten van diensten zoals onder andere het verzorgen van catering, recepties, evenementen exploitaties en dergelijke in de ruimste zin van het woord, evenals het ter beschikking stellen van personeel, ruimten, materialen en dergelijke.

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Proef Soest BV en een cliënt waarop Proef Soest BV deze voorwaarden van toepassing verklaard, voor zover deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

 1. De door Proef Soest BV gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Proef Soest BV is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 15 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 2. Opdrachten tot verzorging van bijeenkomst in de ruimste zin van het woord (al dan niet met volledige catering) worden, indien de prijs afhankelijk is gesteld van het aantal deelnemers en dit aantal bij de opdracht voorlopig is opgeheven, slechts aanvaard onder de voorwaarde, dat ten minste  3 werkdagen voor het plaatsvinden van het evenement, het juiste aantal deelnemers door de wederpartij aan Proef Soest BV is medegedeeld. Proef Soest BV is gerechtigd hiervan schriftelijk mededeling te verlangen.
 3. Prijzen voor het verzorgen van (al dan niet complete) catering worden berekend aan de hand van het aantal door de wederpartij opgegeven personen. Hiervoor gelden de in artikel 6 neergelegde betalingscondities. Indien bij de opdracht geen voorbehoud voor het aantal deelnemers is gemaakt wordt meerverbruik achteraf op nacalculatiebasis aan de wederpartij in rekening gebracht. Indien de wederpartij niet voldoet aan de verplichtingen tot opgave van het aantal deelnemers, is Proef Soest BV gerechtigd de prijs naar het voorlopig opgegeven aantal deelnemers te berekenen.
 4. Proef Soest BV is gerechtigd om prijsstijgingen, die zich voordoen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, aan de wederpartij in rekening te brengen, waarbij wordt uitgegaan van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie, dan wel enig daarvoor in de plaats komend indexcijfer. Prijsstijgingen op basis van het hiervoor genoemde indexcijfer, zullen eerst met ingang van 1 januari van enig jaar volgend op het kalenderjaar waarbinnen betreffende overeenkomst tot stand kwam, aan de wederpartij in rekening gebracht worden.

Artikel 4. Bezorging

 1. Proef Soest BV levert het gehele jaar door. Wanneer de opdrachtgever een gewenste aflevertijd heeft opgegeven dan is dit een indicatietijd en kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
 2. Bij levering van lunch en hapjes bestellingen mag Proef Soest BV minimaal een marge van 45 minuten voor het afgesproken tijdstip hanteren .
 3. Bij levering van warme hapjes/diner mag Proef Soest bv minimaal een marge van 30 minuten voor het afgesproken tijdstip hanteren.
 4. In geval van zakelijk opdrachtgevers worden de hapjes afgeleverd bij de receptie indien deze aanwezig is tenzij anders afgesproken.

Artikel 5. Betaling

 1. Bij een totaalbedrag van € 500,- of meer kan de opdrachtgever bij het ondertekenen van de overeenkomst gevraagd worden 40% van de totaalprijs om aan te betalen. Het resterende bedrag zal na afloop van de dienstverlening aan Proef Soest bv contant of per elektronische betaling betaald worden.
 2. Indien de aanbetaling niet tijdig geschiedt, heeft Proef Soest bv het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gerechtigd is. Een en ander met voorbehoud van alle rechten van Proef Soest bv.
 3. Eventueel te maken incassokosten komen volledig voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6. Catering

 1. Catering wordt uitsluitend verzorgd door Proef Soest bv zelf, tenzij expliciet anders is overeengekomen tussen Proef Soest bv en opdrachtgever.
 2. Ondanks dat wij ernaar streven dat de uitstraling van onze producten vergelijkbaar is met dat wat op de website wordt getoond, kunnen wij in alle redelijkheid niet garanderen dat uw bestelling er exact zo uitziet als online getoond.
 3. Opdrachtgever is verplicht om cateringkosten voor zover die niet in de offerte zijn opgenomen, binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen aan Proef Soest bv.
 4. Indien opdrachtgever niet binnen 14 dagen aan zijn betalingsverplichting voldoet, is opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en zal hetgeen opdrachtgever aan Proef Soest bv is verschuldigd, worden vermeerderd met de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 7. Annulering door opdrachtgever

 1. Bij annulering na de definitieve bevestiging kan de opdrachtgever te allen tijde verplicht worden € 17.50 administratiekosten te betalen.
 2. Bij annulering 1 week voor de afgesproken leverdatum is opdrachtgever niet verplicht een percentage van de totaalprijs te betalen.
 3. Bij catering op locatie kan men kosteloos annuleren tot 2 weken van te voren, daarna gelden de voorwaarden zoals omschreven in punt 8.4, 8.5 en 8.6.
 4. Bij annulering van 7 dagen tot 1 dag voor de leveringsdatum is opdrachtgever verplicht 50% van de totaalprijs te betalen.
 5. Bij annulering binnen 12 uur voorafgaande voor de leveringsdatum is cliënt verplicht 100% van de totaalprijs te betalen.
 6. Annulering kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail gebeuren, bij voorkeur vooraf gegaan door zo spoedig mogelijke telefonische melding van de annulering.

Artikel 8. Annuleringen door Proef Soest bv

 1. Proef Soest bv is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst te annuleren. Als overmacht zal gelden alle voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst door Proef Soest bv zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren redelijkerwijs onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.
 2. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Proef Soest bv gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt. Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn:

– Het geheel of gedeeltelijk uitvallen door welke oorzaak dan ook der installaties benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst.

– Belemmerde overheidsbepalingen en verzoeken.

– Onlusten en/of stakingen.

– Storingen in de geregeld aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen.

– Brand of ongevallen.

– Transportbelemmeringen.

– Beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook.

– Ieder storing in de geregelde productie.

– Als ook iedere andere niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenissen. Zo mogelijk biedt Proef Soest onder dezelfde voorwaarden aan de wederpartij (een) vervangende mogelijkheden aan op het overeengekomen tijdstip dan wel in een andere periode.

 1. In het geval bedoeld in lid 1 heeft de wederpartij het recht het door Proef Soest geboden alternatief te weigeren. Een weigering dienst schriftelijk en uiterlijk .. week/dagen na aanbod aan Proef Soest kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan het aanbod is aanvaard.

Artikel 9. Aansprakelijkheid opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is aansprakelijk voor door opdrachtgever en haar gasten en medewerkers veroorzaakte schade aan eigendommen van Proef Soest bv, medewerkers of derden.

Artikel 10. Klachten

 1. Eventuele klachten over de geleverde diensten, inclusief catering, dienen binnen 3 dagen na data zelf gemeld te worden.
 2. Proef Soest bv kan nooit voor een hoger bedrag aansprakelijk gesteld worden gesteld dan het totaal bedrag overeengekomen.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze voorwaarden en alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden en onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.
 3. Geschillen worden geacht te bestaan op het moment dat een van de partijen daarvan aan de andere partij schriftelijke mededeling doet.